شرکت گنجینه سازان / بازدید نمایندگان خانه کارگر استان یزد
09
آذر

بازدید نمایندگان خانه کارگر استان یزد از خط تولید شرکت گنجینه سازان

بازدید نمایندگان خانه کارگر استان یزد از خط تولید شرکت گنجینه سازان

شرکت گنجینه سازان / بازدید نمایندگان خانه کارگر استان یزد

بازدید نمایندگان محترم خانه کارگر از خط تولید شرکت گنجینه سازان ( واحد نوار کاری )

شرکت گنجینه سازان / بازدید نمایندگان خانه کارگر استان یزد

بازدید نمایندگان محترم خانه کارگر از خط تولید شرکت گنجینه سازان ( واحد cnc )

شرکت گنجینه سازان / بازدید نمایندگان خانه کارگر استان یزد

بازدید نمایندگان محترم خانه کارگر از خط تولید شرکت گنجینه سازان ( واحد cnc )

شرکت گنجینه سازان / بازدید نمایندگان خانه کارگر استان یزد
بازدید نمایندگان محترم خانه کارگر از خط تولید شرکت گنجینه سازان ( واحد وکیوم )
بازدید نمایندگان خانه کارگر استان یزد

شرکت گنجینه سازان / بازدید نمایندگان خانه کارگر استان یزد