20
مهر

رابطه آب با چوب

رابطه آب با چوب آب جزء طبیعی از همه قسمت های طبیعی درخت است. به طور معمول، آب بیش از نصف وزن بافت چوبی تنه را تشکیل می دهد....

ادامه مطلب