GANJINESAZAN

میزهای مدیریتی

میز مدیریت از مهمترین لوازم ضروری برای یک شرکت یا سازمان میباشد.اتاق مدیریت، همانطور که از نامش پیداست اولین قسمت یک شرکت یا سـازمان میبـاشد که نیاز به تجهیزات خـاص خود را دارد و حتی بـاید در نوع خود بهترین بـاشد و کمی رنگ و لعــاب بیشتری نسبت به سـایر مبلمان های اداری داشته بــاشد. مـدیر یک مجموعـه چون سـاعت بیشتری را در پشت میز سپری می کند میز مدیریت آن باید مطـابق اصول ارگونومی بدن انسان طراحی و تولید ‎بشود تا از میزان آسیب دیدگی به بدن در طول روز کاسته شود.